کد رهگیری
فایل توضیحات فایل  
ge-shirazuWhatsApp Audio 2019-06-02 at 10.12.42 PM.mp4 فایل صوتی (3)مشاوره استاد فرشادقدیری مشاوره تحصیلی دررابطه با هوش دانش آموزان
ge-shirazuWhatsApp Audio 2019-06-02 at 10.12.42 PM(1).mp4 فایل صوتی (2) مشاوره استاد فرشادقدیری مشاوره تحصیلی دررابطه با هوش دانش آموزان
ge-shirazuWhatsApp Audio 2019-06-02 at 10.12.41 PM.mp4 فایل صوتی(1) مشاوره استاد فرشادقدیری مشاوره تحصیلی دررابطه با ،هوش دانش آموزان
ge-shirazuکتاب-بدن-من-مال-خودمه (1).pdf کتاب آموزشی دانش آموزان