مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

leader98

فعالیتهای فوق برنامه: کتابخانه

.واحد کتابخانه با حضورمربی محترم خانم زینب جوکار فعال می باشد

مجموعه فعالیت هایی که باعث علاقه مند شدن دانش آموزان به کتابخوانی می شود از جمله کارگاه های خلاصه نویسی ، داستان خوانی ، کارگاه شعر خوانی ،کارگاه ساخت روزنامه دیواری با کتاب های علمی می باشد 

فعالیت شعر خوانی دانش اموزان