مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

leader98

سرود همگانی (سرفراز باشی میهن من )

 

سرفراز باشی میهن من 

ای فدایت جان و تن من

 پر بهاتر از زرو گوهر

 خاک پاک تو وطن من (2)

یادگار خون عاشقان بی نشان 

تا ابد بود تورا حق نگه دار 

ای شمیم دلنواز عشق و معرفت 

سرزمین پاک ما ای ایران 

دوستت دارم مهد دین من 

دوستت دارم بهترین من 

دوستت دارم سرزمین من  

گر بخواهد دمی دشمنی هلاک تو

 گر بخواهد کسی یک وجب زخاک تو

 می شوم تا مرزت روانه 

خصم دون ، می رانم زخانه  (2)

با سلاحی از خشم و کینه

 سینه اش می گیرم نشانه 

سینه اش می گیرم نشانه

دوستت دارم  ،مهد دین من 

دوستت دارم بهترین من 

دوستت دارم سرزمین من  (2)

     سرفراز باشی میهن من 

ای فدایت جان و تن من 

پر بهاتر از زروگوهر  

خاک پاک تو وطن من  (2)

ایران ، ایران ، ایران ، ایران ، ایران ، ایران

یادگار خون عاشقان بی نشان 

تا ابد بود تو را حق نگه در 

ای شمیم دلنواز عشق و معرفت 

سرزمین پاک ما ای ایران