پیام مشاوره ای

index121.jpg

🏵️اگر فرزندتان نتوانست مطلب ، درس یا تمرین‌هایی را درست بفهمد و انجام دهد ، باکمال آهستگی و شکیبایی توأم با شوق او را یاری دهید.

◻️ از داد و فریاد و پرخاشگری جدا خودداری کنید.

◻️ زمانی که حوصله کافی ندارید ، نظارت آموزشی انجام ندهید.

◻️ عادت به نظم و ترتیب و تمیزی دفاتر را به فرزندتان آموزش دهید.

◻️ تشویق مناسب و به موقع را فراموش نکنید .


چاپ