مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

leader98

برگزاری مراسم جشن قرآن و آشنایی با آموزگار - پایه اول

 

96352.jpg

32.jpeg
moravej5.jpeg
miri1.jpeg
sedigh1.jpeg
ebi4.jpeg
ebi5.jpeg
miri2.jpeg
ebi1.jpeg
22.jpeg
41.jpeg