مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

leader98

حضور دانش آموزان عزیز جهت بازدید از نمایشگاه کتاب و دریافت هدیه روز دانش آموز

87a1b9cd-d054-4f19-bc44-e5e43678bcb1.jpg

46863f24-6838-4957-ab3a-be2a33ea8349.jpeg
0f508786-2801-431f-857c-419d26ea101a.jpeg
0d3a6e30-c5cf-4f74-ba9b-3cc58e4118d0.jpeg
00c018aa-ab66-47be-b8fe-f0a02dc8d721.jpeg
f1e364f9-fe96-4006-a092-09771ac4bd8d.jpeg
fc0b6538-4b0f-4cdd-9726-e746900bf157.jpeg
b0132f93-5500-4b33-86b4-000f03ef6c75.jpeg
3384fd4e-9f96-4441-b8b4-dc919eb20373.jpeg
1b8cffac-aa58-41c7-97e2-77589c7b0cc3.jpeg
d3e48237-18de-4261-b03c-6d6b63fb9995.jpeg
ca348e1f-1d88-449a-975b-18d9eb2886b6.jpeg
0579e25e-507e-4f46-aaac-484cccfc5d5c.jpeg
c268922c-735c-4c16-b946-b79bab84edea.jpeg
01fff0e2-e97e-4e39-beb6-d7017d5fb449.jpeg
a79f8372-8508-4ac0-a836-fa74fb35b3fc.jpeg
previous arrow
next arrow