آموزش و حفظ آیت الکرسی-سوم خانم قدسی

حفظ آیت الکرسی توسط دانش آموزان کلاس سوم با کمک و راهنمایی سرکار خانم قدسی

rvhk.jpg


چاپ