جلسه مدیریت محترم دبستان با آموزگاران پایه های اول ، دوم و سوم

مدیریت محترم سرکار خانم مسندی در این جلسه در رابطه با موارد زیر آموزگاران عزیز را راهنمایی کردند  -سه شنبه 13 آذر

نحوه ارائه کارنامه مستمر دانش آموزان 

توضیحات و برنامه ریزی های اولیه جشن عبادت 

 پیگیری مطالب مجلات رشد 

  مستمر بودن آموزش مهارت های زندگی

IMG_9325 (Copy).JPG


چاپ