مهارت های زندگی - بازیافت

آموزش مهارت بازیافت با کار عملی و روزنامه دیواری دانش آموزان

IMG_9286 (Copy).JPG

IMG_9285 (Copy).JPG

IMG_9287 (Copy).JPG


چاپ