آموزش مهارت تاب آوری

آموزش مهارت تاب آوری  توسط مشاور محترم سرکار خانم کارگر به دانش آموزان پایه های اول و دوم  - سه شنبه 13 آذر ماه

 

IMG_9320 (Copy).JPG

IMG_9321 (Copy).JPG


چاپ