بهداشت فردی

رعایت بهداشت  فردی و ناخن دانش آموزان عزیز توسط مربی بهداشت دبستان چک و بررسی می شود

IMG_0086 (Copy).JPG

IMG_0084 (Copy).JPG

IMG_0085 (Copy).JPG


چاپ