جشنواره نوجوان سالم

طبق بخشنامه جشنواره نوجوان سالم ،دانش آموزان عزیز می توانند تا روز شنبه آثار خود را ارائه دهند 

در سایت مشخص شده می توانید اطلاعات بیشتر را دریافت کنید

IMG_20190102_095626 (Copy).jpg

IMG_20190102_095638 (Copy).jpg


چاپ