صحبت های دکتر بهروز در مورد واکسن

 حضور دکتر بهروز ( پدر دانش آموز) در دبستان و صحبت در مورد واکسن 

IMG_0636 (Copy).JPG

Slider

چاپ