حضور خانم دکتر ویدا سلطانی (مادر دانش آموز) در دبستان -سه شنبه 25 دی ماه

تست فشار و قند خون دانش آموزان در اتاق بهداشت به کمک مربی بهداشت سرکار خانم سهامی

IMG_0671 (Copy).JPG

IMG_0672 (Copy).JPG


چاپ