روز نماز

 روز نماز و حضور دانش آموزان با دمپایی  در مدرسه

IMG_0711 (Copy).JPG

IMG_0710 (Copy).JPG


چاپ