ارزیابی ساختار اسکلتی دانش آموزان عزیز توسط هسته پایش تندرستی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز

 طی نامه داده شده به دختران عزیز،ارزیابی توسط هسته تندرستی در دبستان برگزار میشود 

WhatsApp Image 2019-02-03 at 10.25.28 AM (Copy).jpeg

WhatsApp Image 2019-02-03 at 10.25.29 AM (Copy).jpeg

WhatsApp Image 2019-02-03 at 11.06.24 AM (Copy).jpeg


چاپ