حلقه زنی و تمرین برای مسابقات در محیط دبستان با راهنمایی مربی ورزش سرکار خانم شیردل

IMG_2221 (Copy).JPGIMG_2223 (Copy).JPG