فعالیت های کلاسی - پنجم خانم یزدان پناه - نیمه اول دی ماه

آموزش نجوم
مدلی برای نشان دادن مفصل استخوان
مدلی برای نشان دادن مفصل استخوان
اتاقک ضد حواس پرتی
اتاقک ضد حواس پرتی
غیز ممکن بودن حرکت دست و پا با یک استخوان
مدلی برای حرکت دادن ساعد دست
بازی با رنگ ها
بازی با رنگ ها
Slider


چاپ