قسمتی از فعالیت های کلاس سوم خانم بخارایی - دهه اول دی ماه

تساوی کسر
تساوی کسر
ماکت مراحل تصفیه آب
پیدا کردن زاویه ها در اشکال مختلف
کسر ساعت
مقایسه کسر ها
ماکت چرخه آب
آزمایش علوم ( رشد لوبیا)
انواع زاویه
تساوی کسر
تساوی کسر
Slider

چاپ