فعالیت های کلاسی - پنجم خانم یزدان پناه - نیمه اول دی ماه