بازدید مدیران و دبیران کارگروه های آموزشی وابسته به مجتمع آموزشی دانشگاه اصفهان

 

IMG_5476_Copy.jpg
IMG_5694_Copy.jpg
IMG_5695_Copy.jpg
IMG_5701_Copy.jpg
IMG_5700_Copy.jpg
IMG_5699_Copy.jpg
IMG_5697_Copy.jpg
IMG_5705_Copy.jpg
IMG_5709_Copy.jpg
IMG_5711_Copy.jpg
previous arrow
next arrow
IMG_5476_Copy.jpg
IMG_5694_Copy.jpg
IMG_5695_Copy.jpg
IMG_5701_Copy.jpg
IMG_5700_Copy.jpg
IMG_5699_Copy.jpg
IMG_5697_Copy.jpg
IMG_5705_Copy.jpg
IMG_5709_Copy.jpg
IMG_5711_Copy.jpg
previous arrow
next arrow


چاپ