با کتاب خواندن برای فرزندانتان دایره لغات و توانایی خواندن کودک را افزایش دهید

12.jpg

11.jpg

با کتاب خواندن برای فرزندانتان دایره لغات و توانایی خواندن کودک را افزایش دهید !📚
▫️کودکانی که والدینشان روزی 5 کتاب قصه برایشان می‌خوانند، تا زمان ورود به مهد کودک حدود 1.4 میلیون کلمه بیشتر از کودکان دیگر شنیده‌اند، این فاصله میلیون کلمه‌ای تاثیر بسیار زیادی بر دایره لغات و توانایی خواندن کودک خواهد گذاشت!
+ 23آوریل، روز جهانی کتاب
،انجمن اولیا،ومربیان فارس


چاپ