در محضر قرآن شماره ٢

gh1.jpg

🌸🌸🌸هوالخالق
در محضر قرآن شماره ٢
مورخ ٩٩/٢/٧ دوم رمضان
🌹عارف كه زسرمعرفت آگاهست
🌹بيخودزخوداست وبا خدا همراهست
🌸در جزء دوم چندين نكته بسيار ارزشمند هست كه به علت اينكه اين پيامها به اختصار خدمتتون ارسال ميشه ذكر همه نكات ممكن نيست وپيشنهاد مطالعه وتفسير اين آيات رو به همه عزيزان دارم 🙏🏻
🌸نكته اول در آيه ١٤٨ سوره بقره ( فاستبقوالخيرات ...) توصيه قرآن كريم در سبقت انجام امور خير وعمل صالح
🌸نكته دوم در آيات مباركه ١٨٣ و١٨٤ و١٨٥به آداب وشرايط روزه داري اشاره ميفرمايد وتقوارامهمترين اثر شاخص قبولي روزه معرفي ميكند 🍀
تقوابه زبان ساده يعني حالتي كه انسان را ازانجام گناه باز مي دارد ( يعني همين حال خوشي كه روزه داران اين ماه به خوبي احساس ميكنند 🍀)
بيشتر گناهان ازدوريشه غضب وشهوت سرچشمه ميگيرند وروزه جلوي تندي هاي اين دوغريزه را ميگيرد پس تقوا وخداپرستي در ظاهر وباطن مهمترين اثر روزه ميباشد،روزه انسان را فرشته صفت ميكند 🌺
🌸نكته سوم در آيه ١٨٧ همسران را تشبيه به لباس ميكندكه در اين تشبيه نكات ولطايف بسياري نهفته است همچنان كه بايد لباس درطرح ورنگ مناسب انسان باشدهمسر نيز بايد هم كفو ومتناسب با فكر وشخصيت انسان باشدويا اينكه همان طوركه لباس مايه زينت وآرامش انسان است همسروفرزندان نيز مايه آرامشند...

🌸نكته چهارم آيه ٢١٩ حرمت شراب وعلت آن بيان گرديده است
خداوند حرام بودن شراب را اينگونه بيان ميكند؛ " با اينكه فايده هايي براي شما دارد اما ضررآن بيش از فايده اش هست” همين كه قدرت تشخيص را ازعقل ميگيرد خود ميتواند علت حرام بودن آن باشد
🌼🌼🌼التماس دعا


چاپ