در محضر قرآن شماره 3

gh2.jpg

🌸🌸🌸🌸هوالحي القيوم
درمحضر قرآن شماره ٣
مورخ ۹۸/۰۲/۰۸
🌹«هركه خدا را بندگي كند خداوند همه چیز را بنده او می کند»
ابتدای جزء ۳ با ایة الکرسی شروع می شود : در ابتدای جزء ۳ که آیتی از نور است و بیانگر توحید و احاطه علم قدرت خدای متعال به عالم آفرینش است آیة الکرسی قرار دارد .
🌸در آیه ۲۵۷ سوره بقره نقش ولایت در تربیت انسان را تعیین میکند بدین نحو که انسانها در مسیر تربیت نیازمند راهبر هستند و اگر انسان در مسیر تربیت دست خودش را در دست خدا و اولیای الهی قرار دهد به مقصد اصلی که رسیدن به کمال است می رسد.
🌸در آیه ۲۶۴ می فرمایند :« ای کسانی که ایمان آورده اید صدقاتتان ‌ را با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل نکنید » منت گذاشتن و اذیت کردن دو خطر مهمی که اجر صدقات را تهدید می کند و کسی از این عمل خود اجر می برد که بتواند کار ارزشمند خود را با این دو آفت نابود نکند . همچنین در انفاق از ریا پرهیز شود .
🌸خدای سبحان در آیه ۲۶۷ میفرمایند :« مالی که انفاق می شود میبایست حلال باشد»
علاوه بر سوره مبارکه بقره آیاتی از سوره آل عمران بخش پایانی جزء سوم قرآن کریم را تشکیل می‌دهد. در این سوره تاکید زیاد بر انفاق شده است .
🌸درآيه پنج سوره مبارکه آل عمران این تذکر که هیچ چیزی برخدا مخفی نمیماند واو حاضر وناظر بر اعمال ماست را گوشزد میکند . فلذا در هیچ موقعیتی نمیتوان از نظارت حق دور شد .
🌸در آیه ۷۵ از سوره آل عمران در مورد این موضوع که رد امانت واجب است و در امانت دیگران نباید خیانت کرد و آنها را از حقوقی که به طور امانت تحت اختیار ماست محروم نکنیم بحث شده است.
باتقديم احترام مجدد
🌸🌸🌸


چاپ