در محضر قرآن شماره 4

gh3.jpg

🌸🌸🌸هوالمصور
درمحضرقرآن شماره 4
مورخ٩٩/٢/٩ چهارم رمضان
🌹ملکا ذکر تو گویم که توپاكي و خدایی
🌹نروم جز به همان ره که توام راهنمایی
🌸در آیه ۹۲ سوره آل عمران خداوند می‌فرماید:<< از آنچه دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید و آنچه انفاق می کنید خداوند از آن آگاه است>>در این آیه راه رسیدن به کمالات روحی گذشتن از دلبستگی هاست ‌. در مکتب اخلاقی اسلام نفع انفاق فقط برای فقرا نیست بلکه ،خود انفاق کننده هم از انفاق بهره می برد. دل کندن از محبوب های خیالی و شکوفا شدن روح سخاوت از آثار انفاق است و خداوند می فرماید: اگر می خواهید از انفاق تان بهترین بهره را ببرید باید از آنچه که دوست دارید ببخشید.
🌸در آیه ۱۳۴ سوء این سوره مبارکه ویژگی های اخلاقی پرهیزگاران را ذکر گردیده است  از جمله فرو بردن خشم، انفاق، گذشتن از خطای مردم رااز ویژگی‌های پرهیزگاران معرفی می نماید.
🌸در آیه ۱۵۹ خوش خلقی و نرم خویی را جلوه ای از رحمت پروردگار معرفی می کند. یکی از موارد مسلم در این جزءنرمخویی و رفتار پسندیده است. خداوند متعال در این آیه می فرماید:<< ای پیامبر نرمخویی  تو جلوه ای از رحمت پروردگار است >>اگر مهربانی پروردگار در انسان تجلی پیدا کند انسان خوش خلق و خوش اخلاق می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند:<< کسی که اهل مدارا است  زندگی‌اش با برکت خواهد بود>>.
🌸🌸🌸🌸التماس دعا


چاپ