در محضر قرآن شماره 5

avatars-000219168773-4xonz0-t500x500.jpg

🌸🌸🌸هوالكريم
درمحضر قرآن شماره ٥
مورخ ٩٩/٢/١٠پنجم رمضان
🌹خود رابه خدا بسپارچون اوست، که بی رنگ است
🌹چون باده عشق او دور از همه نیرنگ است

همانطور که عنوان شد این سوره (نساء)با سفارش خانواده به تقوا شروع شد یعنی بنیان خانواده برتقواست و مراعات آن بر همه لازم است .
🌸در آیه ۳۴ سوره نسا در مورد صفات اخلاقی برجسته بانوان مومن صحبت می شود خداوند متعال نهاد مقدس خانواده را برای پرورش فرزندان تدبیر کرده و وظایفی به دوش مرد و وظایفی را به زن اختصاص داده است، وظیفه مرد تامین مالی و حمایت از زن و فرزند است و وظیفه زن بر اساس این آیه مبارکه تعهد در قبال این کانون مقدس و حفاظت از مال و ناموس همسر می باشد .
🌸در آیه۳۶ که سفارش به پرستش خدا و نیکی به پدر و مادر و بستگان و همسایگان آمده و در انتهای آیه خداوند می فرماید :انسانهای متکبر و خودخواه را دوست ندارد نکته ای که در این آیه مطرح است نیکی به پدر و مادر در کنار بندگی خدا و توحید مطرح شده است و در احسان کردن ،پدر و مادر به تمامی افراد مقدم ترند.
احسان باید همراه با تواضع باشد چنانچه در ابتدای آیه سفارش به احسان شده و در پایان از تکبر و فخر فروشی وبخل ورزیدن نهی شده است .
بخیل از محبت خدا محروم است همچنین بخل زمینه‌ساز کفر است .
🌸در آیه ۴۹ خودستایی و خویشتن رابی عیب دانستن و خود را برگزیده و ممتازدیدن مورد نکوهش قرآن است .
گرفتار خود پسندی شدن برای مومنین از همه آفات بدتر است، حضرت علی علیه السلام در خطبه ای متقین را این گونه معرفی می کنند: «هرگاه متقین ستایش شوند می هراسند»
🌸در آیه ۵۴ این سوره اشاره به رذیله خطرناک حسد شده است در آیه ۳۶ اشاره به بخل و در این آیه به حسد اشاره شده، حسادت از بخل بدتر است چون بخیل از مال خود نمی بخشد اما حسود از بخشش دیگران هم ناراحت است.
🌸 در آیه ۸۶ در مورد قدرشناسی از الطاف دیگران و جبران لطف آنها تاکید شده است خداوند می فرمایند :«هنگامی که کسی به شما لطفی کرد بهتر از آن یا به طور مساوی پاسخ دهید»🌸🌸🌸🌸🌸التماس دعا


چاپ