در محضر قرآن شماره 7

gh4.jpg

🌸🌸🌸هوالحی
درمحضرقرآن شماره ۷
مورخ ۱۲/ ۰۲ /۹۹ششم رمضان
🌹در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
🌹لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی
🌺در آیه ۸۸ سوره مائده خداوند می فرمایند: « از روزی های حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما داده است بخورید و از مخالفت با خداوندی که به او ایمان دارید بپرهیزید» ایمان به معاد و خداوند به این معنی نیست که از نعمت ها و لذت های حلال خدا استفاده نکنیم بلکه خوردنی ها، نوشیدنی ها و لذائذ حلال برای انسان آفریده شده است.
اهل ایمان باید از چیزهای حلال باسه شرط استفاده کنند☘ اول حلال باشد☘ دوم پاکیزه وطیب باشد☘ سوم تقوا در مصرف داشته باشند.
🌺درآیه ۱۰۵همین سوره مبارکه میفرمایند:« به جای اینکه به اعمال دیگران بپردازید به خودتان بپردازید»
و نکاتی که از این آیه شریفه استنباط می شود☘ در راه حق از تنهایی نترسیم☘ در پی کشف و افشا کردن عیوب دیگران نباشیم☘ و همچنین انحراف جامعه مجوز گناه کردن ما نیست و باید چنان تربیت شویم که فساد محیط و جامعه در ما تاثیر نگذارد.
🌺آیه ۵ و ۱۰ سوره انعام در مورد استهزا، اگر کسی را مسخره کنیدنتیجه ‌اش گریبان شما را می گیرد ، این رذیله اخلاقی نه تنها عذاب اخروی بلکه قهر دنیوی را هم دامنگیر استهزاء کنندگان می کند.
در این آیه سقوط انسان رادر سه مرحله می‌داند ☘اول اعراض ☘دوم تکذیب ☘سوم استهزاء.
آیه ۱۸«خداوند بر بندگان خود قاهر و مسلط و حکیم و آگاه است»
در این آیه قدرت مطلقه خداوند مطرح است. و اینکه ازدیگران هراسی نداشته باشیم که قدرت خدا فوق همه قدرت هاست و همراه با حکمت و علم است.
🌺در آیه ۲۸انسان بارها در دنیا هنگام برخورد با شدائد و تلخی ها تصمیماتی می‌گیرد اما همین که به آسایش و راحتی رسید همه چیز را فراموش می کند و این آیه نکته‌ای رابه ما گوشزد می‌کند که در همه حال چه در سختی ها و ناملایمات و چه در آسایش و راحتی به یاد خالق یگانه باشیم.
🌺در آیه چهل ویک، یأس از غیر خداوند و دعای خالصانه به درگاه او از اسباب استجابت دعاست.
انسان به هنگام روبرو شدن با شدائد خداوند یگانه را خالصانه به یاری می‌طلبد و این توجه از شرایط استجابت دعاست.
و همچنین دعای خالصانه از اسباب برطرف شدن عذاب ها و دشواری هاست.
🌺🌺🌺🌺التماس دعا


چاپ