در محضر قرآن شماره 9

gh7.jpg

🌸🌸🌸هوالستار
درمحضر قرآن شماره ۹
مورخ۱۴ /۰۲ /۹۹نهم رمضان
🌹خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
🌹چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است
🌹 ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست
🌹در حضرت کریم تمنا چه حاجت است .
🌸در آیه ۹۶ سوره اعراف رابطه تقوا و نزول برکات آسمانی و زمینی و نیز رابطه گناه و باز پس گرفتن نعمت های الهی بیان شده است است .
در قرآن دو نوع گشایش مطرح است☘ رفاه و گشایش برای خوبان که همراه برکات است☘ رفاه و گشایش برای کفار و نااهلان که دیگر همراه با برکت نیست، چه بسابعضی نعمت ها، ناپایدار و سبب غفلت و غرور و طغیان میشوند.
🌸در آیه ۱۷۹سوره مبارکه اعراف میفرمایند غفلت!!! انسان را از حیوان پست تر می کند. ملاک انسانیت فهم پذیرش معارف و تکالیف الهی است وگرنه انسان مانند حیوان است انسان های بی بصیرت و غافل (در بی تفاوتی، شکم پرستی، شهوت پرستی، محرومیت از لذت معرفت )مانند چهارپایان میباشند «اولىک کالانعام» بلکه غافلان از حیوانات هم بدترند( بل هم اضل).
🌸« عفو و میانه روی را پیشه کن، عذر مردم را بپذیر و بر آنان آسان گیر و به کارهای عقل پسند و نیکو فرمان بده و از جاهلان اعراض کن» آیه ۱۹۹ اعراف آیه ای که با تمام سادگی و فشردگی چندین اصول اخلاقی را در بر دارد ،هم اخلاق فردی هم اخلاق اجتماعی ،رفتار با دوست، رفتار با دشمن را در بر می گیرد ،البته شکی نیست که عفو در مسائل شخصی است،نه در حق الناس و بیت المال، امام صادق علیه السلام فرمودند:« در قرآن آیه ای جامع تر از این آیه در مکارم اخلاق نیست».
🌸آیات ۲ تا ۴ سوره انفال ۴ صفت از صفات مومنان واقعی ☘احساس مسئولیت ☘حرکت در مسیر تکامل☘ توکل به خدا☘ رابطه با خدا و همچنین رابطه با مردم را عنوان مینماید.
🌸 درآیه ۲۷ بیان این نکته که «در امانت هایی که به شما سپرده می شوند خیانت نکنید»ذیل تفسیر این آیه شریفه حدیثی از امام صادق علیه السلام (اصول کافی جلد ۲) می فرمایند: نماز و روزه مردم شما را نفریبد زیرا گاهی همه آنها از روی عادت است مردم را با راستگویی و ادای امانت امتحان کنید وبشناسید.
التماس دعا


چاپ