در محضر قرآن شماره 11

gh4.jpg

🌸🌸🌸هوالمصور
در محضر قرآن شماره۱۱
مورخ ۱۶/ ۰۲ /۹۹ یازده رمضان
🌹به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
🌹عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

🌸آیه ۱۰۵ از سوره مبارکه توبه : از اهداف تربیتی این آیه وادار کردن مردم به مراقبت در کارهایشان است و نیز این که آدمها فراموش نکنند که برای اعمال نیک و بد شان حقایقی وجود دارد که به هیچ وجه پنهان نمی‌ماند .
🌸آیه ۱۱۹ از سوره مبارکه توبه : در مورد همنشینی با راستگویان است ،خداوند حکیم می فرمایند :« ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید».
بنحوی که حضرت پروردگار در آیه ۱۷۷ از سوره مبارکه بقره ؛ ایمان ، انفاق ، نماز ، وفای به عهد و صبر در برابر مشکلات را از خصوصیات افرادصادق می شمارد . طبق این آیه مبارکه دوستی و همنشینی و همراهی با راستگویان یکی از عوامل مهم تربیت و جلوگیری انسان از انحراف است .
🌸 خدای سبحان در آیه ۱۲ سوره یونس، بارها از ناسپاسی انسان گله کرده که در هنگام اضطرار و سختی خدا را می خواند ولی پس از حل مشکل خود از خدا غافل می‌شود و او را فراموش می کند.( بعضی افراد در رفاه غافل و در سختی و گرفتاری دعا میخوانند ) «آنانکه دعا و نیایش موسمی دارند مورد انتقاد هستند و کارشان بی ارزش است .»
دعا کردن باید در همه حال باشد زیرا نیایش خالصانه سبب رفع گرفتاری هاست.
🌸آیه ۵۸ از سوره مبارکه یونس : « بگو به مومنان که تنها به فضل و رحمت خداوند شاد شوند».
نعمت های مادی گاهی سبب فتنه و فساد شده و زودگذر هستند اما نعمت های معنوی پایدار و سبب رشد و تعالی هستند . کسانی که بهره ای از قرآن دارند آرامش همیشگی و شادی غیر قابل وصفی در وجودشان رخنه می کند .
🌸در آیه ۶۲ ازسوره مباركه یونس می خوانیم : « اولیای خدا آینده‌ای روشن و بدون بیم و اندوه دارند.» . ایمان و تقوا خصلت ریشه دار اولیای خداست و همین ایمان و تقوای دائمی سبب رفع نگرانی های روزمره می باشد.
التماس دعا


چاپ