در محضر قرآن شماره 14

gh7.jpg

🌸🌸🌸هو الحکیم
در محضر قرآن شماره ۱۴
مور خ ۱۹/ ۰۲/ ۹۹چهاردهم رمضان
بارالها:
🌹توحکیمی توعظیمی تو کریمی تورحیمی
🌹تونماینده فضلی تو سزاوار ثنایی
جزء چهاردهم شامل سوره های حجر و نحل می باشد.
🌸آیه سوم سوره حجر: آرزوهای دور و دراز مایه کوری دل است.
آرزو چیز خوبیست اگر در مسیر درست باشد و رحمت پروردگار برای انسان است .
اگر انسان آرزویی نداشته باشد هیچ اقدامی انجام نمیدهد، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر این آرزو نابجا باشد، مایه قساوت قلب و کوری دل می شود .
بر اساس روایات سه نوع آرزو نادرست است؛ اول آرزوی طولانی و دست نیافتنی دوم آرزویی که بدون عمل یا بیش از عمل انسان باشد سوم آرزویی که انسان را سرگرم و غافل از خدا کند .
آرزوهای دور و دراز باعث غفلت و فراموشی آخرت می شود و سرچشمه بسیاری از گناهان است .
🌸 آیه ۹۰ سوره حجر خداوند می فرماید:« همانا خداوند مردم را به عدل و احسان و دادن حق خویشاوندان فرمان می دهد و از کارهای زشت و ناپسند نهی می فرماید خدا شما را موعظه می‌کند باشد که متذکر شوید»
این آیه یک منشور جهانی است، در بعضی تفاسیر عنوان شده که اگر قرآن همین یک آیه بود ،کافی بود که بگوییم قرآن راه روشن است.
سه نکته این آیه این که عدل و احسان در کنار هم جاذبه دارد دوم در احسان رسیدگی به بستگان و صله رحم اولویت دارد و سوم امر به خوبی ها باید در فضای صفا و محبت و در قالب و موعظه و خیر خواهی باشد.
🌸 آیه ۱۲۵ سوره نحل که می فرماید:« ای رسول ما خلق را به حکمت و برهان و موعظه نیکو به راه خدایت دعوت کن و با بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن که البته خدای تو عاقبت کسانی را که از راه گمراه شده و آنان را که هدایت یافته اند بهتر می داند»
در این آیه چند دستور جالب اخلاقی برای برخورد با مردم مطرح شده است☘ این که همه مردم را نمی توان با یک شیوه و روش به خوبی ها دعوت کرد ☘هر شخص یک روح و ظرفیتی دارد که باید با زبان خودش با او سخن گفت☘ دعوت و امر به خوبی ها باید جهت الهی داشته باشد☘ این دعوت مراحل و مراتبی دارد که که باید آنها در نظر گرفته شود.
🌸 آیات ۱۲۶ ۱۲۷ و ۱۲۸ سوره نحل؛ پیام های این آیات به صورت فهرست وار عنوان می شود ☘حتی نسبت به دشمنان عدل و انصاف را مراعات کنید ☘ در صبر لذتی است که در انتقام گرفتن نیست ☘صبر و هر توفیق دیگری از ناحیه خداست ☘همچنین ایمان به امدادهای الهی سبب سعه صدر و صبر می شود☘ تقوا و احسان وسیله جلب حمایت های الهی هستند انشاالله که همه ما ازگروه صابران باشیم.
التماس دعا


چاپ