در محضر قرآن شماره 16

646465.jpg

🌸🌸🌸هوالعلیم
در محضر قرآن شماره ۱۶
مورخ ۲۱ /۲ / ۹۹ شانزدهم رمضان
🌹هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد
🌹حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد
🌸آیه ۷۵ و ۷۶ سوره مریم «کسانی که پذیرای هدایت شوند خداوند بر هدایتشان می افزاید و آثار ماندگار شایسته‌ای که از انسان باقی می ماند، ثوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر و عاقبتش نیکوتر است»
در آیه ۷۵ می‌فرمایند که گمراهان در گمراهی بیشتری قرار می گیرند ودر ایه بعد ؛هدایت یافتگان نیز در هدایت و نورانیت بیشتری قرار می گیرند.
هدایت مراحل و درجاتی دارد و توفیق انجام کارهای شایسته در پرتو هدایت الهی است ، اعمال صالح نزد خداوند محفوظ می‌ماند همچنین کارنیک رمز خوش قلبی است...
🌸 آیه ۹۶ سوره مریم «کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند به زودی خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد »
کسی که تنها به خدا دل ببندد خداوند هم دلهای مردم را به او متوجه می کند .کسی که به یاد خدا باشد خداوند هم او را یاد می کند، ایمان و کار شایسته کلید محبوبیت نزد مردم است .هرگاه دیدیم محبوبیت ما کم شده عقیده یا عملکرد خودمان را تجزیه و تحلیل کنیم، زیرا وعده خداوند تخلف ندارد .
محبوب شدن رحمتی است الهی که نصیب مومنان و صالحان می‌شود .
سوره طاها از جمله سوره های قرآن است که مشتمل بر آموزه های اخلاقی فراوانی است
🌸 در آیات ۲۵ تا ۲۷ سوره طاها موسی گفت: «پروردگارا سینه ام را برایم گشاده کن و کارم را برایم آسان گردان، گره از زبانم باز نما تا مردم سخنانم را خوب بفهمند»
حضرت موسی همین که به رسالت مامور شد چهار خواسته از خداوند طلب نمود اول سعه صدر که اولین شرط موفقیت در هر کاری است، هم برای خود انسان لازم است و هم برای انجام مسئولیت؛ همچنین با سعه صدر کارها آسان می شود . دوم شرایط آماده، سوم بیان روان ،چهارم داشتن وزیر
🌸در آیه ۱۱۴ سوره طاها دو نکته عنوان می گردد: اول اینکه آفرینش بی هدف، و انسان رها نیست زیرا بیهودگی و بی هدفی در شأن ذات مقدس خداوند نیست. نکته دوم اینکه علم وسیله رشد انسان هاست وعلمی دارای ارزش و اعتبار است که همراه با فراگیری آن، ظرفیت انسان نیز زیاد شود و رشد کند.
🌸آیه ۱۳۲ طاها« و خانواده ات را به نماز فرمانده و بر آن پایدار باش ما از تو روزی نمی‌خواهیم بلکه ما تو را روزی می دهیم و سرانجام نیکو برای اهل تقواست».
نماززمینه ساز پاکدامنی و تقواست( حسن عاقبت در سایه تقوای الهی است) او لین مرحله تربیت ،کانون خانواده است فرمان به نماز از میان سایر واجبات رمز بیمه شدن اعضای خانواده می باشد، موضوع نماز در خانواده دارای اهمیت خاصی است که تذکر این مهم برعهده والدین گذاشته شده است.التماس دعا


چاپ