در محضر قرآن شماره 19

gh6.jpg

🌺🌺🌺هوالعزیز
در محضر قرآن شماره ۱۹
مورخ ۲۴ / ۲ / ۹۹ نوزدهم رمضان که مصادف با ضربت خوردن امام المتقین علی بن ابی طالب(ع) می باشد.
🌹ای ماه سر به مهر سر از سجده برمدار
🌹تیغی طمع نموده که شق القمر کند
🌺 آیه ۲۷ تا ۲۹ سوره فرقان تاثیر دوست خوب و بد در تربیت اسلامی رابیان میکند.
اسلام برای دوستی و انتخاب دوست سفارشهای زیادی دارد و دوستی با افرادی را تشویق، واز دوستی با افرادی نهی کرده است.
از پیامبر پرسیدند، بهترین دوست کیست؟ فرمود: کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد و گفتارش به علم شما بیفزاید و کردارش یاد قیامت را در شما زنده کند.
خلق و خوی همنشین در انسان اثرگذار است و این مورد می طلبد که انسان در انتخاب دوست و همنشین دقت کند.
🌺آیات ۶۳ سوره مبارکه فرقان تا پایان این سوره ۱۲ ویژگی خاص برای بندگان خواص خود عنوان کرده که به اختصار به بیان سه مورد از مهمترین موارد بسنده می کنیم.
☘️اولین ویژگی عبادالرحمان تواضع است، «بندگان خاص خدا آن کسانی هستند که در زمین با تواضع حرکت می‌کنند و تکبر ندارند».
اگر تواضع در برابر خدا داشته باشیم عبادت در کام ما شیرین میشود.
☘️ویژگی دیگرحلم و بردباری است که خداوند میفرماید : «بندگان خاص من کسانی هستند که وقتی در مقابل انسانهای کم خرد قرار می‌گیرند( قالو اسلاما) به آنها سلام می‌گویند. عبادالرحمان در مقابل انسان هایی که پرخاش می کنند خودنگهدار هستند و به تعبیری از کوره در نمی‌روند.
☘️ویژگی دیگر پرهیز از افراط و تفریط است مومن پیوسته از افراط و تفریط اجتناب می کند.
بندگان خوب خدا کسانی هستند که نه اسراف می کنند و نه بخل می ورزند، حتی در انفاق کردن اعتدال را رعایت می‌کنند. امید است که به فرموده قرآن کریم همه انسانها و بخصوص مومنان از بندگان خاص که نمونه بارز عبادالرحمان باشند.
🌺🌺🌺یا حق، التماس دعا


چاپ