در محضر قرآن شماره 21

gh5.jpg

🌸🌸🌸هوالرحمن
در محضر قرآن شماره ۲۱
مورخ ۲۶/ ۲/ ٩٩بیست ویک رمضان
🌹ای نخل ها که سر به گریبان کشیده اید
🌹امشب شب غریبی و تنهایی شماست
شهادت مولای متقیان حضرت علی ع را به شما تسلیت وتعزبت عرض می نمایم.
🌸آیه ۳۰ سوره روم؛ غفلت ها گاهی در زندگی انسان بدان اندازه مهم است است که همه ابعاد رشد استعدادهای انسان را مورد آسیب قرار می دهد، در این آیه فطرت را موردی اشاره می‌کند که مورد غفلت انسان است! یعنی ؛نمی‌توان خدا خواهی را از وجود انسان دور کرد ،زیرا این امر در فطرت و سرشت او نهادینه شده است ؛اما گاهی این مهم مورد غفلت انسان قرارمیگیرد.
این آیه نقش مربی رادر مورد بیداری وپرورش فطرت بیان می کند، این که مربی
می‌تواند در زوایای درونی انسان مورد پرورش ،زوایایی را که خدا خواهی در آن وجود دارد تقویت و آن را پرورش دهد.
🌸مهمترین رکن اساسی سعادت انسان تربیت است است و نخستین جایگاه تربیت فرزندان خانواده است .
یکی از زیباترین جلوه های تربیتی قرآن در سوره لقمان و توصیه های تربیتی لقمان به فرزندش می باشد؛ که آنها را به صورت فهرست وار به عرض میرساند.
☘️ خداپرستی و نداشتن شرک☘️ احسان نسبت به والدین ☘️دوری از اطاعت کورکورانه ☘️یاداوری حسابرسی در آخرت ☘️برپایی نماز☘️ انجام امر به خوبی ها☘️ صبر و استقامت در برابر مصائب☘️ دوری از غرور و تکبر نداشتن ☘️اعتدال و میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط می باشد. تربیت موفق بر اصول و پایه های خاصی مبتنی است که با بهره گیری از سوره لقمان و با الگو قرار دادن پندها و اندرزهای آن حکیم بزرگوار دست یافتنی است.
🌸آ یه ۱۲ سوره سجده: «وچه صحنه دلخراشی است اگر ببینی مجرمان را هنگامی که نزد پروردگارشان سرهای خود را به زیر افکنده و می‌گویند پروردگارا دیدیم و شنیدیم آنچه را وعده کرده بودی پس ما را به دنیا بازگردان تا کار نیکو انجام دهیم ،همانا ما به یقین رسیدیم»
سرکشی امروزمجرمان، سرافکندگی در قیامت را در پیش رو دارد.
آن روز، روز کشف حقایق و باز شدن چشم ها و گوش هاست (کسانی که چشم و گوش خود را بر دیدن و شنیدن حق بسته بودند)آنچه که در قیامت سبب نجات است تنها عمل صالح است ،که جای آن در دنیاست و مهمترین دلیل جرم و گناه ،باور نداشتن قیامت است.
🌸 احزاب آیه ۳۵ وظایف انسان کامل از منظر قرآن؛« انسان کامل علاوه بر اقرار به زبان و باور قلبی باید شکم و شهوت و زبان خود را کنترل کند »و طبق این آیه ؛کنترل شکم با روزه، کنترل زبان باصداقت، کنترل شهوت با دوری از حرام، مبارزه با غرور با داشتن تواضع، غفلت زدایی با ذکر و یاد خدا، غافل نماندن از محرومان با انفاق، بیان گردیده است .
امید است ست که همه ما بتوانیم طبق آیات کریمه رفتار کنیم و نمونه یک انسان کامل باشیم.
🌸🌸🌸التماس دعا


چاپ