در محضر قرآن شماره 24

avatars-000219168773-4xonz0-t500x500.jpg

🌸🌸🌸هوالمتعال
در محضر قرآن شماره ۲۴
مورخ ۲۹ /۲ /۹۹بیست وچهارم رمضان
🌹ای دل بیا توکل خود بر خدا کنیم
🌹در موج ها تکیه بر این ناخدا کنیم
🌸آیه ۵۳ سوره زمر ،آیه ای سراسر لطف و مهربانی
« بگو ای بندگان من که بر نفس خویش اسراف و ستم کرده اید از رحمت خداوند مایوس نشوید، همانا خداوند همه گناهان را میبخشد، زیرا که او بسیار آمرزنده و مهربان است »
در تمام کلمات این آیه لطف و مهربانی نهفته است .خداوند در این آیه همه را بنده خود و لایق دریافت رحمت دانسته، پس رحمت او محدود نیست و بسیار بخشنده و رحیم است. البته مراد از این که می فرماید ؛خداوند همه گناهان را می بخشد آن نیست که انسان گناه کند و بگوید خدا می آمرزد، بلکه مراد آن است که همه گناهان، هر قدر هم بزرگ باشند قابل آمرزش است و نباید از رحمت الهی مایوس بود( راه دریافت آمرزش الهی، توبه و جبران گناه است ،که در آیه بعد آمده است).
🌸آیه ۴۴ سوره غافر تفویض امور به خداوند متعال، عامل حفظ آن انسان از شر و بدی هاست .
کارهای خودم را به خدا واگذار می کنم خدای متعال بینا و مراقب بندگان است؛ اگر انسان کار را به خدا واگذار کند خدا بهترین نگهبان است .
از پیامبر اکرم روایتی است :«آغاز علم این است که انسان خدای خود را خوب بشناسد و بالاترین و آخرین درجه علم این است که انسان ،به مرحله ای برسد که تمام امور خود را به خدا واگذار کند»
خداوند فرموده هر یک از بندگان من، به من توکل کند و امورش را به من واگذار کند، اگر آسمان و زمین همه علیه او نقشه بکشند من راه فرار پیش پای او می گذارم .
اگر انسان کارها را به خدا واگذار کند خداوند بهترین سرنوشت را برای او رقم می زند.
🌸 آیه ۳۴ سوره فصلت ؛بدی را با خوبی دفع کنیم.
« نیکی با بدی یکسان نیست و بدی دیگران را با شیوه ای بهتر (که نیکی است) دفع کن که این هنگام، آن کس که میان تو و او دشمنی است همچون دوست گرم شود و عداوتش نسبت به تو تمام میشود»
بدی و خوبی یکسان نیست کسی که به ما بدی می کند، اگر با خوبی بدی او را پاسخ بدهیم این، باعث می شود دشمن ما تبدیل به یک دوست گردد. البته این رفتار بسیار سخت است و نیازمند تمرین است خداوند در آیه ۳۵ می فرماید :کسانی به این مقام می رسند که اهل صبر و تحمل باشند و سعه صدر داشته باشند و این کیمیای واقعی( پاسخ بدی با خوبی )برخوردی است که دشمنی را به محبت تبدیل می نمایند.
🌸🌸🌸 التماس دعا


چاپ