در محضر قرآن شماره 27

gh5.jpg

🌸🌸🌸هوالفتاح
در محضر قرآن شماره ۲۷
مورخ ۱/ ۳ /۹۹ بیست و هفتم رمضان
🌹گرسینه شود تنگ، خدا با ما هست
گر پای شود لنگ ،خدا با ما هست
🌹 دل را به حریم عشق بسپار و برو
فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست
🌸آیه ۵۵ سوره مبارکه ذاریات :"اهمیت ذکر و نقش تربیتی آن "
تذکر و یادآوری به مومنان نفع می بخشد شهید مطهری می فرماید: ما دو واژه شبیه به هم داریم تفکر و تذکر؛ تفکر :یعنی کشف آنچه که نمی دانیم و تذکر: یعنی یادآوری آنچه را که می دانیم .
بسیاری از آنچه که انسان ها می دانند به خاطر غفلت دچار غبار فراموشی می شود. یکی از مهمترین راهها برای تربیت صحیح تذکر است.
خدای متعال راه سعادت را در فطرت انسان قرار داده و انسان، فطرتاً خوب و بد را تشخیص می دهد اما گاهی به خاطر غفلت ها این تشخیص دچار اختلال می شود که با تذکر و یادآوری این غفلت برطرف می گردد.
🌸اهمیت شتاب ورزیدن در خیرات و نقش تربیتی آن در سوره واقعه ذکر گردیده است. خداوند در آیات سوره واقعه ،انسانها را به سه دسته تقسیم می‌کند ☘️اصحاب یمین که همان رستگاران هستند ☘️اصحاب شمال و گنهکاران و☘️ دسته سوم که از همه برتر هستند( السابقون) کسانی که از دیگران سبقت می گیرند و کارهای خیر را با شتاب انجام می دهند و سعی می کنند در کارهای خیر پیشگام باشند. آنها که در کارهای خیر پیشگام هستند، در حسابرسی هم زودتر به رحمت پروردگار می رسند و شکی نیست، کسی که به رحمت پروردگار دست پیدا می‌کند به کمال رسیده است .
یکی از راه‌ها برای تربیت نفس، عجله کردن در کارهای حسنه و مثبت است و نباید در انجام این کارها تأمل و تردید کرد.
🌸آیه ۷ سوره مبارکه حدید؛ انسان نگهبان اموال است .
خداوند متعال در این آیه مومنان را به انفاق دعوت می کند اما ،یک تعبیر لطیف به کار برده است و این که می فرماید« از مالی که شما نگهبان آن هستید انفاق کنید ».
دقت و تفکر در این آیه نشان دهنده این است که مالک حقیقی خداست انسان خلیفه خداوند برای نگهداری این اموال است.
اگر کسی این بینش را داشته باشد راحت تر با مسائل مالی مانند انفاق و صدقه دادن کنار می آید.
🌸 آیه ۲۰ سوره حدید؛ واقعیت زندگی دنیوی و مراحل این زندگی، خداوند در پایان این آیه فرموده :«بدانید دنیا کالای فریب است» و در ابتدای این آیه ۵ مرحله از حقایق زندگی دنیوی را که حقیقت این زندگی را تشکیل می‌دهد برای ما تشریح می‌کند ☘️اول( لعب) بازیچه ،که مربوط به سن کودکی است☘️ بعد از آن( لهو )خوشگذرانی، که مربوط به سن نوجوانی است☘️ سپس( زینت )است خودآرایی و به دنبال زیور و زینت بودن که مربوط به سن جوانی است،و ☘️سپس( تفاخر) ،فخر بر یکدیگر و( تکاثر )به دنبال افزودن مال و ثروت است، که فرمودند مربوط د به دوره میانسالی دوران کهولت انسان است . اینها مراحلی است که قرآن می‌فرمایدمراحلی است که قرآن می‌فرماید مثل برق می گذرد .
و در آخرت سه نوع زندگی است☘️ عده‌ای گرفتار عذاب پروردگار☘️ و عده‌ای مشمول غفران و بخشش پروردگار و☘️ دسته سوم که از همه برتر هستند کسانی که به مرحله و مرتبه رضایت پروردگار نائل می شوند، کسانی که به تعبیر قرآن این را می پذیرند که دنیا و لهو است و همین انسان را از دلبستگی به دنیا می رهاند.
🌸🌸🌸التماس دعا


چاپ