پیام مشاوره ای 4

2

ذهن آگاهی
✒️هر گاه احساس کردید که ذهن تان آرام نیست و نگران هستید ،‌ ابتدا عمیقاً عمل بازدم را انجام دهید.
در این تکنیک همیشه با باز دم شروع کنید و تا آنجا که می توانید عمیقاٌ عمل بازدم خود را انجام داده و تمامی هوای موجود در ریه های خود را بیرون بریزید. با این برون ریزی ، احساسات شما نیز بیرون میریزند ، زیرا همه چیز با تنفس شما در ارتباط است. پس از این بازدم عمیق هنگامی که شکم شما به سمت ستون فقرات کشیده شده است ، برای چند ثانیه حبس بازدم داشته و صبر کنید و بعد از آن عمل دم را به طور عمیق انجام دهید. دوباره برای چند ثانیه حبس دم داشته و صبر کنید. مدت زمان توقف میان دم و بازدم در این تکنیک باید مساوی باشد. به همین ترتیب دم و بازدم خود را ادامه دهید و از تنفس خود یک ریتم بسازید.
پس از چند دقیقه احساس خواهید کرد تمامی وجود شما تغییر کرده و حالت مضطرب و نگران گونه قبلی شما ناپدید شده است. شما احساس و حال جدیدی را بر وجود خود حاکم خواهید دید. در این حالت از آرامش زیبایی که تجربه میکنید لذت ببرید.🍃


چاپ