پیام مشاوره ای 5

2

نقش پدران👨‍💼 در موفقیت دختران 👱‍♀


❤️ روانشناسان، دریافته اند که بسیاری از زنان موفق، پدرانی داشته اند که استعداد آن ها را پرورش داده و باعث شده اند تا از کودکی احساس جذابیت و دوست داشتنی بودن کنند.
به عبارت دیگر وقتی پدران با دختران خود مانند افراد جالب و شایسته احترام و تشویق رفتار می کنند آنها به زنان موفق تری بدل می شوند .
❤️ احساس زنانی که چنین رفتاری از جانب پدر خود می دیدند این بوده که پرورش استعدادها در آنها باعث به خطر افتادن زنانگی نمی شود.
این پدران علاقه زیادی به زندگی دختران خود نشان می دادند و آنها را تشویق می کردند تا بطور فعال به زندگی حرفه ای یا علاقمندی های خود در زمینه سیاست، ورزش یا هنر توجه نشان دهند.
❤️ زنانی که تایید و پذیرش پدر را احساس کرده اند، اطمینان دارند که از سوی دنیا پذیرفته خواهند شد.


چاپ