پیام مشاوره ای 7

2

همسرتان را در تربیت فرزندتان دخالت دهید

همسرتان را در تربیت فرزندتان دخالت دهید، حتی اگر روشش را قبول ندارید. تا زمانی که روش همسرتان کودک آزاری نیست، داشتن رابطه با پدر بهتر از تنها تربیت کردن فرزندتان است. از نوزادی فرزندتان را ساعاتی با پدرش تنها بگذارید تا رابطه ی پدری و فرزندی شکل بگیرد.

در بازی همسرتان با فرزندتان دخالت نکنید و مرتب همسرتان را تصحیح نکنید. بچه ها بدون کمک شما راحتتر با پدر خود ارتباط برقرار میکنند و مهارت تطبیق دادن با دیگران را می آموزند.
انجمن اولیا،ومربیان فارس


چاپ