پیام مشاوره ای 11

1

مهربان بودن
مهمترین قسمت انسان
بودن است این"دل" انسان است که
او را "سعادتمند" و ثروتمند می کند
انسان با آنچه که "هست "
ثروتمند است نه با آنچه که دارد.
"آرامش" سهم کسانی است
که "بی منت" می بخشند...
"بی کینه" می خندند...
و در نهایت با "سخاوت" محبت شان را
اکرام می کنند...
🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹


چاپ