پیام مشاوره ای13

2589

🔰احساس نادیده گرفته شدن در کودکی، یکی از منشاء های اصلی اختلالات در بزرگسالی است.
کودکی که احساس نادیده گرفته شدن دارد، خود را بد و بی ارزش می داند، نسبت به والدین خشم عمیقی را احساس می کند که ناپذیرفتنی است و درآمیخته با احساس گناه است.
کودک ترجیح می دهد خود را بد بداند تا والدین را... بد دانستن ِ خود، درد کمتری دارد تا بد دانستن ِ مراقبت کنندگانی که منشاء امنیت او هستند.
علاوه بر این مکانیسم که منجر به احساس بی ارزشی و گناهی بسیار عمیق می شود، کودک در سطح دیگری از آگاهی، والدین را نیز بد می داند، و در این تعارض زجر می کشد و این وضعیت را به بزرگسالی منتقل می سازد.
از این روست که پایان درمان، زمانی است که بجای این وضعیت ویرانگر، همدلی با والدین و همدلی با خود، توأمان ایجاد شده باشد.


چاپ