جلسه اولیاء پایه های دوم و سوم با مربیان

جهت آشنایی اولیاء محترم پایه های دوم و سوم با عملکرد مربیان فوق برنامه ساعت 8:30 الی 10 صبح روز سه شنبه مورخ 29 آبان ماه جلسه ای در سالن آل یاسین  برگزار می گردد ، حضورهمگی عزیزان الزامی می باشد


چاپ