برگزاری اردوی درون مدرسه ای آذر ماه

کارگاه سفر به درون فضا  و مشاهده وقایع نجومی توسط عینک های مجازی


چاپ