آموزش خط بریل

جلسه آشنایی دانش آموزان کلاس اول با خط بریل توسط یکی از روشندلان مرکز شوریده شیرازی (واحد کار علوم ) در وقت اداری به زودی برگزار می گردد

 


چاپ