آموزش خانواده

جلسه آموزش خانواده مختص دانش آموزان با حضور اساتید روانشناسی  تربیتی  در مورد مسائل و آشنایی با معضلات جامعه (کارگاهی) در وقت اداری به زودی برگزار می گردد


چاپ