آموزش آتش نشانی و مانور زلزله -شنبه 10 آذر ماه

برگزاری مانور زلزله و دعوت از آتش نشانی  - شنبه 10 آذر ماه


چاپ