هفته پژوهش

آغاز هفته پژوهش از 24 آذر ماه به مدت یک هفته می باشد و دانش آموزان عزیز کارهای عملی خود را ارائه می دهند


چاپ