موزه سنگ پایه چهارم

پایه های چهارم دبستان هر کلاس بصورت مجزا از موزه سنگ بازدید کردند


چاپ