برگزاری جلسات تمرینی سرود همگانی

جلسات تمرینی سرود همگانی  هر پایه بصورت مجزا در نمازخانه برگزار می شود


چاپ