مقاوم سوم ناحیه در مسابقات فوتسال با مربی گری سرکار خانم شیردل مربی ورزش و مقام آور فوتسال کشوری

 موفقیت دانش آموزان در مسابقات فوتسال ناحیه و کسب مقام سوم - با مربی گری سرکار خانم  شیردل  مقام آور فوتسال کشوری و همراهی  خانم بهمنی مربی ورزش


چاپ