فستیوال ورزشی

برنامه  فستیوال ورزشی پایه های مختلف از تاریخ  1 الی  8 بهمن ماه 

یایه پنجم   دوشنبه 1 بهمن

پایه چهارم  سه شنبه 2 بهمن

پایه دوم چهارشنبه 3 بهمن

پایه سوم شنبه 6 بهمن

پایه ششم یکشنبه 7 بهمن

پایه اول دوشنبه 8 بهمن


چاپ